Takstblad for Ulsted-
Aalebæk Vandværk
2001-2002

Tilslutningsafgifter Hovedanlæg Ledningsanl. I alt ex. moms I alt incl. moms
Landhuse/Lej. 5.889 4.839 10.728 13.410
Sommerhuse/Lej. 5.889 4.839 10.728 13.410
Landbrug o. 5 ha 11.778 9.678 21.456 26.820

Ovenstående priser er gældende for 1/1 - 31/12 - 2002.

For større institutioner, samt meget vandforbrugende erhverv ansættes anlægsbidragene til hovedanlæg og forsyningsledninger i disse tilfælde efter forhandling mellem vandværket og institutionen eller virksomheden.

Løbende vandafgifter/driftbidrag I alt ex. moms I alt incl. moms
Fast afgift pr. boenhed/ubebygget grund/m. målerbrød 520,00 650,00
Kubikmeterpris 2,90 3,62
Markhane, ex. forbrug 350,00 437,50
Grøn afgift pr. m3 5,00 6,25

 

Særgebyr m.v. I alt ex. moms I alt incl. moms
Udskiftning af måler 400,00 500,00
Afprøvning af måler 150,00 187,50
Besværlig måleraflæsning 40,00 50,00
Lukke/genåbningsgebyr 560,00 700,00
Ulejlighedsgebyr/forgæves kørsel 225,00 281,25
Rykkergebyr v/ for sen indbetaling 70,00 87,50
Gebyr/Ejerskifte 80,00 100,00
Ekstraordinær aflæsningsgebyr vdr. vandmåler 100,00 125,00
Opsætning/nedtagning af markhane 150,00 187,50

 

Fakturadato samt sidste betalingsdato henholdsvis 01/01 - 24/01, 01/07 -24/07.

Ved for sen indbetaling af forfaldne afgifter tillægges et ekstra gebyr.

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen, jf. regulativets afsnit 14.2.

Formodes måleren at vise forkert, kan såvel brugeren som Vandforsyningen folange den undersøgt. Måleren regnes at vise rigtigt, når belastningen afviger mindre en 5% fra den virkelige gennemløbsmængde og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen i henhold til gældende takster herfor. Hvis fejlvisningen er mindre en 10%, reguleres forbruget ikke. Er fejlvisningen tørre end eller lig med 10%, reguleres forbruget max. 1 år bagud. ved fejlvisning fastsættes forbruget på grundlag af det konstaterede forudgående forbrug efter Vandforsyningens skøn.

Gældende for perioden 01/10 2001 - 30/09 2002

 

 

Ultimate Web