Takstblad for Ulsted-
Aalebæk Vandværk 
1999 - 2000

Tilslutningsafgifter Hovedanlæg Ledningsanl. I alt ex. moms I alt incl. moms
Landhuse/Lej. 5.460 4.480 9.940 12.425
Sommerhuse/Lej. 5.460 4.480 9.940 12.425
Landbrug  10.920 8.950 19.980 24.850

For større institutioner, samt meget vandforbrugende erhverv ansættes anlægsbidragene til hovedanlæg og forsyningsledninger i disse tilfælde efter forhandling mellem vandværket og institutionen eller virksomheden

Løbende vandafgifter/driftbidrag I alt ex. moms I alt incl. moms
Grundafgift pr. boenhed/ubebygget grund 500,00 625,00
Kubikmeterpris 2,80 3,55
Markhane, ex. forbrug 350,00 437,50
Grøn afgift pr. m3 5,00 6,25

 

Særgebyr m.v. I alt ex. moms I alt incl. moms
Udskiftning af måler 400,00 500,00
Afprøvning af måler 150,00 187,50
Besværlig måleraflæsning 40,00 50,00
Lukke/genåbningsgebyr 560,00 700,00
Ulejlighedsgebyr/forgæves kørsel 225,00 281,25
Rykkergebyr v/ for sen indbetaling 70,00 87,50
Gebyr/Ejerskifte 80,00 100,00
Ekstraordinær aflæsningsgebyr vdr. vandmåler 100,00 125,00

Fakturadato samt sidste betalingsdato henholdsvis 01/01 - 24/01, 01/07 -24/07.

Ved for sen indbetaling af forfaldne tillægges et ekstra gebyr.

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen, jf. regulativets afsnit 14.2.

Formodes måleren at vise forkert, kan såvel brugeren som Vandforsyningen folange den undersøgt. Måleren regnes at vise rigtigt, når belastningen afviger mindre en 5% fra den virkelige gennemløbsmængde og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen i henhold til gældende takster herfor. hvis fejlvisningen er mindre en 10%, reguleres forbruget ikke. Er fejlvisningen tørre end eller lig med 10%, reguleres forbruget max. 1 år bagud. ved fejlvisning fastsættes forbruget på grundlag af det konstaterede forudgående forbrug efter Vandforsyningens skøn.

Gældende for perioden 01/10 1999 - 30/09 2000

Ultimate Web